Klauzula informacyjna dla pracowników P.U.H Unigoods

  1. Administratorem danych osobowych naszych pracowników jest P.U.H. „UNIGOODS” Kryński i Wspólnicy Spółka Jawna, zwana dalej: „Administratorem”. Każdy pracownik naszej firmy ma prawo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@unigoods.com.pl lub telefonując pod numer: +48 91 573 37 35.
  2. Dane osobowe pracowników są przetwarzane w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie tych danych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
  3. Dane osobowe pracowników przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wymienionych wyżej celów. Dane te nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych pracowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Dane osobowe pracowników będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
  6. Każdy pracownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania tych danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych pracowników przez Administratora – każdemu z nich przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W oparciu o dane osobowe pracowników Administrator nie będzie podejmował wobec nich zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.